Bakgrund

Donsöstiftelsen bildades 2011 och är politiskt och religiöst oberoende. Stiftelsen ska stödja projekt och verksamheter på Donsö. Ansökan till stiftelsen kan lämnas in av organisationer och enskilda. Bidrag beviljas dock endast till sådana projekt eller verksamheter som passar in i stiftelsens ändamål.

”Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att verka för bibehållandet av samhörighetskänslan för boende på Donsö.  Det sker genom att stiftelsen ekonomiskt stödjer projekt och verksamheter som är till gagn för intressegrupper på Donsö såsom barn, ungdomar och äldre. Projekten och verksamheterna ska vara av allmännyttig karaktär i den meningen att de inte får vara begränsade till bestämda personers eller familjers ekonomiska intressen, med  undantag för bidrag som kan motiveras med behov pga sjukdom eller handikapp”.

 

Ansök här