Donsöstiftelsen

Donsöstiftelsen bildades 2011 och är politiskt och religiöst oberoende. Stiftelsen stödjer projekt och verksamheter på Donsö och ansökan till stiftelsen kan lämnas in av både organisationer och enskilda. Bidrag beviljas endast till projekt eller verksamheter som passar in i stiftelsens ändamål:

”Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att verka för bibehållandet av samhörighetskänslan för boende på Donsö.  Det sker genom att stiftelsen ekonomiskt stödjer projekt och verksamheter som är till gagn för intressegrupper på Donsö såsom barn, ungdomar och äldre. Projekten och verksamheterna ska vara av allmännyttig karaktär i den meningen att de inte får vara begränsade till bestämda personers eller familjers ekonomiska intressen, med  undantag för bidrag som kan motiveras med behov pga sjukdom eller handikapp”.

Donsöstiftelsens bankgiro: 829-3037